Yayın hazırlığı ve yayınlanma aşamasında olan bilimsel çalışmalar

1.      ‘Evda kal çağrısının acil servis başvuruları üzerine olan etkisi’ Abdullah Osman Koçak, Sultan Tuna Akgöl, Buğra Kerget, Zeynep Çakır

2.      ‘Covid 19 hastalarında hemogram parametrelerinin analizi ve prognoz değerlendirilmesi’ Abdullah Osman Koçak, Sultan Tuna Akgöl, Buğra Kerget, Zeynep Çakır

3.      ‘Endojen karboksihemoglobin düzeyi Covid-19 hastalarında klinik seyir ve prognozla ilişkinin değerlendirilmesinde kolay bir parametre olabilir mi?’ Buğra Kerget

4.      ‘COVID-19’lu Hastalarda Gastrointestinal Semptomlar ve Karaciğer Hasarı’ Handan Alay, Fatma Kesmez Can, Ayşe Albayrak, Kemalettin Özden, Emine Parlak, Zülal Özkurt, Sinan Yılmaz, Abdullah Osman Koçak, Erdal Tekin

5.      ‘COVID 19 Tedavisinde Hidroksiklorokin ve Azitromisin Sonuçları’Handan Alay, Fatma Kesmez Can, Ayşe Albayrak, Emine Parlak, Kemalettin Özden, Zülal Özkurt, Sinan Yılmaz, Ali Gür, İbrahim Özlü, Sultan Tuna Akgöl Gür

6.      ‘COVID-19 Enfeksiyonu ile İlişkili Akciğer Hasarında Sürfaktan-D ve Anjiopoetin-2 Düzeyleri’ Handan Alay, Esra Laloğlu

7.       ‘COVİD 19 ENFEKSİYONUNDA AKCİĞER BT VE RT-PCR TESTİNİN KORELASYONU‘Fatma Kesmez Can,  Handan Alay, Ayşe Albayrak, Kemalettin Özden ,Emine Parlak, Zülal Özkurt, Sinan Yılmaz, Ali Gür, Sultan Tuna Akgöl Gür

8.      ‘Covid 19 hastalarında prognozu etkileyen laboratuvar belirteçleri’Fatma Kesmez Can, Handan Alay, Ayşe Albayrak, Emine Parlak, Kemalettin Özden, Zülal Özkurt, Sinan Yılmaz, Erdal Tekin, Abdullah Osman Koçak

9.      ‘COVİD 19 antikor pozitif hasta serumlarında hızlı antikor testlerinin ELİSA testleri ile karşılaştırılması’ Hakan Uslu, Ülkü Altoparlak, Hamidullah Uyanık

10.  COVİD 19 tanılı hastalarımızda PCR pozitifliği ile Ig M birlikteliğinin araştırılması’ Hakan Uslu, Ülkü Altoparlak

11.  ‘COVİD 19 antikor pozitif hasta serumlarında hızlı antikor testlerinin ELİSA testleri ile karşılaştırılması’ Hamidullah Uyanık, Ülkü Altoparlak

12.  COVİD-19 Enfeksiyonunda D vitamini Düzeylerinin Klinik Seyirle İlişkisi’ Zülal Özkurt, Nurunnisa Öztürk, Fatma Kesmez Can, Esra Çınar Tanrıverdi, Leyla Sağlam

13.  ‘COVİD-19 Enfeksiyonunda Çinko Düzeylerinin Klinik Seyirle İlişkisi’Zülal Özkurt, Nurunnisa Öztürk, Handan Alay, Fatma Kesmez Can, Esra Çınar Tanrıverdi, Ayşe Albayrak

14.  ‘COVİD-19 Enfeksiyonunda Melatonin Düzeylerinin Klinik Seyirle İlişkisi’ Zülal Özkurt, Nurunnisa Öztürk, Handan Alay, Fatma Kesmez Can, Esra Çınar Tanrıverdi, Emine Parlak

15.  ‘COVİD-19 Enfeksiyonunda Antikor Gelişiminin Klinik Seyirle İlişkisi ‘Zülal Özkurt, Ülkü Altoparlak, Handan Alay, Fatma Kesmez Can, Selahattin Çelebi, Özgür Çelebi, Esra Çınar Tanrıverdi, Ahmet Nezihi Kök

16.  ‘Unclear Issues Regarding COVID-19 ‘ Derleme Metin Akgün. EAJM Yayınlandı

17.  ‘Atypical Presentation of Covid-19: Acute Renal Failure’ Buğra kerget, Metin Akgün, Nazım Doğan

18.  ‘Covid-19 tanılı hastaların tedavisinde Hidroksiklorokin başlanma zamanı ile yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite oranlarının ilişkisinin araştırılması’ Ayşe Albayrak, Fatma Kesmez Can, Handan Alay, Kemalettin Özden, Zülal Özkurt, Emine Parlak, Buğra Kerget, Metin Akgün, Erdal Tekin, Abdullah Osman Koçak, Mine Çelik, Nazım Doğan

19.  ‘Covid-19 tanılı hastaların tedavisinde Favipiravir başlanma zamanı ile yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite oranlarının ilişkisinin araştırılması’ Ayşe Albayrak, Handan Alay Fatma Kesmez Can,  Kemalettin Özden, Zülal Özkurt, Emine Parlak, Ömer Araz, Buğra Kerget, Ahmet Murat Yayık, Mine Çelik, Nazım Doğan

20.  ‘Hastanemiz çalışanlarında, çalışma alanı ve görev dağılımlarına göre covid-19 antikor pozitifliği ve çalışma koşulları ile ilişkisinin araştırılması’Ayşe Albayrak, Fatma Kesmez Can, Handan Alay, Kemalettin Özden,Emine Parlak, Zülküf Kaya, Hakan Uslu

21.  ‘Erzurum ve ilçelerinde yaş ve meslek gruplarına göre covid-19 seroprevalansının araştırılması’Ayşe Albayrak, Handan Alay, Fatma Kesmez Can, Zülal Özkurt, Sibel İba Yılmaz, Sinan Yılmaz, Serhat Vançelik

22.  ‘Covid-19 pandemisi döneminde hastanemize covid-19 dışı nedenlerle başvuran hastalarda covid-19 sıklığının araştırılması’Ayşe Albayrak, Kemalettin Özden, Fatma Kesmez Can, Handan Alay, , Zülal Özkurt, Emine Parlak, Buğra Kerget, Elif Yılmazer Uçar, Mine Çelik, Ali Gür,Sultan Tuna Akgöl Gür, İbrahim Özlü, Zeynep Çakır

23.  ‘Covid-19 hastalarında CD-4/CD-8 oranlarının morbidite ve mortalite ile ilişkisi’Ayşe Albayrak, Kemalettin Özden, Fatma Kesmez Can, Handan Alay, Mine Çelik, Fuat Erdem

24.  ‘COVİD 19 Pandemisinde hastalarda Algılanan Stres düzeyi: Prospektif Tek merkezli Çalışma’Erdal Tekin, İbrahim Özlü, Mustafa Bayraktar

25.  ‘Covid-19 hastalarında bazı sitokin seviyelerinin morbidite ve mortalite ile ilişkisi’ Ayşe Albayrak, Kemalettin Özden, Fatma Kesmez Can, Handan Alay, Metin Akgün, Fuat Erdem

26.  ‘Covid-19 hastalarında anti-cardiolipin ve anti-beta 2GP1 düzeylerinin incelenmesi ‘Ayşe Albayrak, Fatma Kesmez Can, Handan Alay, Zülal Özkurt, Fuat Erdem

27.  ‘Üst solunum yolu, akciğer ve üst gastrointestinal sistemde SARS-CoV-2 reseptörü ACE2 gen reseptör ekspresyonunun araştırılması’Ayşe Albayrak, Fatih Albayrak, Kemalettin Özden, Hakan Dursun, , Zülküf Kaya, Ömer Araz, Sevilay Akalp Özmen

‘Covid-19 vakalarında tat ve koku kaybının prospektif analizi’ Zülküf Kaya, Mehmet Nuri Koçak, Erdal Tekin, Mustafa Bayraktar